Jätä ilmainen ilmoitus

Neljä viimeksi katsomaa autoasi on listattuna tähän.

Suosikkilistasi on täynnä. Voit lisätä enintään 25 kohdetta.

Voit lisätä enintään 25 kohdetta suosikkilistallesi

Käyttöehdot

1. YLEISTÄ

Tämä dokumentti sisältää Alma Mediapartners Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämän Autotalli.com-verkkopalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään Autotalli.com-palvelua käyttäjä on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä.

2. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta käyttäjällä voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä voi käyttää Palvelun aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä.

Joidenkin Autotalli.com-palveluun kuuluvien osien käyttö saattaa edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Tällainen osio on esimerkiksi Autotalli.com Omatalli. Käyttäjä saa oikeuden Omatalli-palveluun rekisteröitymällä. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö. Rekisteröityessään käyttäjä saa Palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja vastaamaan siitä, etteivät ne joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

3. KÄYTTÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästä irrotettava verkosta.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

Käyttäjä vastaa itse kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

Käyttäjä vastaa siitä, että hän ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa tai Palvelun kautta tallentamansa, levittämänsä, lähettämänsä tai välittämänsä aineisto, tai myytäväksi, lainattavaksi, vuokrattavaksi tms. tarjoamansa tavarat ja palvelut eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa ja hankkia ajoneuvot, joita hän myy ja ostaa Palvelussa. Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa Palvelussa myytäväksi vain ajoneuvoja, 1) joiden tiedot ovat oikeita 2) jotka ovat nähtävillä Suomessa ja 3) joista on myynti-ilmoituksessa ilmoitettu verollinen hinta Suomessa. Mikäli käyttäjä ilmoittaa virheellisiä tai näiden käyttöehtojen vastaisia tietoja Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ilmoitus Palvelusta.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua aineistoa. Koko Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia. Käyttäjä ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Käyttäjä ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka käyttäjä on Palvelussa tuonut saataville.

4. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnusta, Palvelusta saamaa salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa Palvelua, Palvelun sisältöä, Palvelun saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www-sivulla tai käyttäjän laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

5. PALVELUNTARJOAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Internet -verkon omalta osaltaan häiriöttömänä. Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten käyttäjille aiheuttamista vahingoista.

6. PALVELUN HINTA

Palvelun käyttäminen on ilmaista. Jos Palveluun myöhemmin tulee maksullisia osioita, on ne aina tilattava erikseen.

7. HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI

Palveluntarjoaja rekisteröi käyttäjän itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa vahtipalvelurekisteriin. Asiakastietokannan tietoja käytetään Palveluun liittyviin tarkoituksiin sekä asiakassuhteen hoitoon. Tietoja voidaan lisäksi käyttää asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Käyttäjän vahtipalveluun jättämiä tietoja voidaan luovuttaa Palvelussa mukanaoleville yritysasiakkaille. Käyttäjä voi rekisteröitymisen yhteydessä kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Rekisterinpitäjänä toimii Alma Mediapartners Oy, PL 327, 33101 Tampere. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

8. EVÄSTEET

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Asiakas voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun toimintaan.

9. OIKEUDET AINEISTOON

Palveluntarjoajan tuottaman aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle.

Palveluun talletettu aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Palveluntarjoajan sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista ja saattaa yleisön saataviin Palveluun tallennettu aineisto tai osa siitä Alma Media Oyj:n julkaisemissa sanomalehdissä ja muissa painotuotteissa ja/tai muissa sähköisissä viestimissä.

10. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

11. ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus.

Alma Mediapartners Oy

Sammio
Alma MediaPartners Oy © Alma Mediapartners Oy
Autouutiset muissa Alma Median verkkopalveluissa
Iltalehti.fi autot | Kauppalehti.fi autot | Aamulehti.fi autot
Kilpailuta autohuolto
AutoJerry.fi
Vertaile ja varaa katsastus:
Katsastushinnat.fi